Umowa licencyjna OPROGRAMOWANIA ESTOMED, Systemu wspomagania zarządzania kliniką stomatologiczną

Niniejszy dokument, zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania oprogramowania „ESTOMED”, wiążące ESTOMED SP. Z O.O. i UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA. Instalacja OPROGRAMOWANIA oznacza akceptację niniejszej licencji.

ESTOMED SP. Z O.O. przekazuje kopię programu komputerowego, zwanego dalej OPROGRAMOWANIEM, osobie firmie lub instytucji, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. ESTOMED SP. Z O.O. jest właścicielem OPROGRAMOWANIA, w tym praw autorskich do OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z OPROGRAMOWANIA z zachowaniem poniższych zasad:

1. OPROGRAMOWANIE jest przekazywane UŻYTKOWNIKOWI w wersji pełnej do jego wyłącznego użytku. Dzierżawa lub najem OPROGRAMOWANIA, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim są niedozwolone. Przekazanie płyty instalacyjnej, kodów dostępu do generatora kluczy produktu lub innych składników OPROGRAMOWANIA „ESTOMED” osobom trzecim będzie traktowane jako zrzeczenie się wszelkich praw udzielonych UŻYTKOWNIKOWI przy zakupie OPROGRAMOWANIA.

2. OPROGRAMOWANIE może być używane na jednym stanowisku dla każdej udzielonej licencji. Zakres udostępnionych funkcji OPROGRAMOWANIA jest zależny od wersji. Integralną częścią umowy jest faktura zakupu określająca rodzaj zakupionej wersji oprogramowania oraz liczbę stanowisk na których może być zainstalowany program.

3. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, dekompilowania lub deassemblowania OPROGRAMOWANIA, a także do zastosowania OPROGRAMOWANIA lub jego części w innym oprogramowaniu.

4. Odtwarzanie („reverse engineering”), dekompilacja („decompile”) lub dezasemblacja („disassemble”) OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

5. W ramach licencji kupującemu przysługuje prawo do rocznego dostępu do zdalnej pomocy technicznej oraz aktualizacji programu. Jako pomoc techniczną rozumie się doradztwo telefoniczne oraz prace przy użyciu narzędzia do zdalnego pulpitu będącego częścią oprogramowania z zastrzeżeniem, że narzędzie te wymaga zapewnienia przez kupującego dostępu do sieci Internet oraz konfigurację zabezpieczeń w taki sposób, aby nie blokowała takich połączeń. Termin wygaśnięcia opieki technicznej to rok od daty zakupu na fakturze.

6. W przypadku naruszenia niniejszej licencji, UŻYTKOWNIK traci prawo do użytkowania OPROGRAMOWANIA a ESTOMED SP. Z O.O. może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.

7. ESTOMED SP. Z O.O. ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w punktach 1-4.

8. ESTOMED SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania OPROGRAMOWANIA, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania OPROGRAMOWANIA.

9. ESTOMED SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy, sieciowy oraz inne urządzenia peryferyjne i ich poprawne funkcjonowanie.

10. Jakiekolwiek naruszenie zasad licencyjnych wiąże się w utratą prawa do użytkowania OPROGRAMOWANIA a także utratą prawa do pomocy technicznej świadczonej przez firmę ESTOMED.

W przypadku wątpliwości dotyczących zasad użytkowania OPROGRAMOWANIA lub postanowień licencji UŻYTKOWNIK powinien zgłosić się do ESTOMED SP. Z O.O.

Kontakt
z działem
handlowym

Skontaktuj się z nami

Dział handlowy

Tel: +48 535 295 859

icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej